محورهای ارسال آثار به جشنواره عبارتند از:

- انجمن‌‌های علمی دانشجویی

- کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی

- نشریات دانشجویی

- ایده های برتر فرهنگی

- آثار و تولیدات فرهنگی و هنری دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان

- پژوهش‌های برجسته در حوزه فرهنگ دانشگاهی

- مدیران و کارشناسان برتر فرهنگی