مسابقات
آثار و تولیدات فرهنگی و هنری دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-09-04
ایده‌های برتر فرهنگی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-09-04
انجمن‌های علمی دانشجویی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-09-04
کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-09-04
نشریات دانشجویی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1396-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1396-09-04
1396-09-04
1396-09-08