آخرین مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره فرهنگ
1396-08-11
آخرین مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره فرهنگ

آخرین مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران 30 آبان ماه می باشد.